Ras Moshe / Shayna Dulberger / Dafna Naphtali in New York, NY on Sat, Mar 24, 2012